მთავრობის სხდომაზე მიღებული დადგენილების პროექტის თანახმად, ხე-ტყით სარგებლობის გრძელვადიანი სპეციალური ლიცენზიით განსაზღვრულ ფართობებზე შესაძლებელი ხდება არსებული მოთხრილ-მოტეხილი (ბუნებრივი პირობებით ან/და სტიქიური მოვლენების შედეგად) მერქნისა და ხე-ტყის ჭრის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გამოტანა და მისი გამოყენება ბიოსაწვავის წარმოებისათვის – ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს.

მათივე ინფორმაციით, აღნიშნული ხელს შეუწყობს ტყეზე ზეწოლის შემცირებას, ტყის ეკოლოგიური სიჯანსაღის შენარჩუნებას, ხანძრების პრევენციას და მისი სოციალურ-ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენებას, ასევე, ბიოსაწვავის წარმოებით დაინტერესებული სუბიექტებისათვის ნედლეულის მოპოვების წყაროს შექმნას.

ლიცენზიის მფლობელს შესაძლებლობა ეძლევა თავად აითვისოს ლიცენზიით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად წარმოქმნილი მოთხრილი ან/და მოტეხილი მერქნული რესურსი, თუ იგი შეესაბამება ლიცენზიით განსაზღვრული ასათვისებელი მერქნიანი მცენარეების სახეობებს. ლიცენზიის მფლობელის მხრიდან დაინტერესების არ არსებობის დროს, სახელმწიფო ტყის ფონდის მართვის ორგანო უზრუნველყოფს მის ათვისებას და გაცემას მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად.

Please follow and like us: