ცოტა ხნის წინ საქპატენტმა გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრისა და ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად, საქპატენტმა სასაქონლე ნიშნების პრაქტიკის სამი დოკუმენტი გამოაქვეყნა.

„ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების ინტელექტუალურ უწყებებს შორის, საქპატენტი პირველია, რომელიც სრულად ეთანხმება ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების ქსელის წევრი უწყებების მიერ შემუშავებულ საერთო პრაქტიკას და სასაქონლე ნიშნების ექსპერტიზას ევროკავშირის პრაქტიკის შესაბამისად ატარებს“, – ვკითხულობთ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ზემოხსენებული სამი დოკუმენტიდან პირველი ასეთია: განმასხვავებლობა – აღწერილობითი/არაგანმასხვავებელუნარიანი სიტყვების შემცველი გამოსახულებითი ნიშნები. ის დაყოფილია შემდეგ ნაწილებად – ნიშნის სიტყვიერ ელემენტებთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • შრიფტი და ფონტი;
 • ფერთა კომბინაცია;
 • სასვენ ნიშნებსა და სხვა სიმბოლოებთან კომბინაცია;
 • სიტყვიერი ელემენტების განლაგება.

ნიშნის გამოსახულებით ელემენტებთან დაკავშირებით – გათვალისწინებულია შემდეგი კრიტერიუმები:

 • გეომეტრიული ფიგურების გამოყენება;
 • გამოსახულებითი ელემენტის განლაგება და პროპორცია სიტყვიერ ელემენტებთან მიმართებით;
 • არის თუ არა გამოსახულებითი ელემენტი საქონლის ან/და მომსახურებით გამოსახულება ან აქვს თუ არა პირდაპირი კავშირი;
 • გამოიყენება თუ არა გამოსახულებითი ელემენტი ვაჭრობაში ჩვეულებრივ განცხადებულ საქონელთან ან/და მომსახურებასთან მიმართებით.

რაც შეეხება ნიშნის სიტყვიერ და გამოსახულებით ელემენტებთან დაკავშირებით – გულისხმობს შემდეგ კრიტერიუმს: როგორ ახდენს კრიტერიუმების კომბინაცია გავლენას განმასხვავებლობაზე.

 

მეორე დოკუმენტი ასეთია – შავ-თეთრი ნიშნების დაცვის ფარგლები. როგორც პრიორიტეტშია მითითებული, მიზანია, განისაზღვროს, არის თუ არა შავ-თეთრი ან/და ნაცრისფერი გრადაციის სასაქონლე ნიშანი, რომლისთვისაც მოითხოვება პრიორიტეტი, ფერში გამოსახული იმავე ნიშნის იდენტური.

შედარებითი საფუძვლის თანახმად,

შედარებითი საფუძვლის თანახმად, მიზანს წარმოადგენს, განისაზღვროს, არის თუ არა შავ-თეთრი ან/და ნაცრისფერ გრადაციაში მოცემული ადრინდელი სასაქონლე ნიშანი იმავე ფერადი ნიშნის იდენტური.

რაც შეეხევა ფაქტობრივ გამოყენებას – მიზანია, განისაზღვროს, არის თუ არა შავ-თეთრ/ნაცრისფერ გრადაციაში რეგისტრირებული სასაქონლე ნიშნის ფერადი ვერსია მისაღები ფაქტობრივი გამოყენების დადგენის მიზნით.

მესამე დოკუმენტი – აღრევის შესაძლებლობა (არაგანმასხვავებელუნარიანი/სუსტი ელემენტების გავლენა). შესაბამისი პრაქტიკა მოიაზრებს ოთხ ძირითად მიზანს.

 • განისაზღვროს, თუ რომელი ნიშნები ექვემდებარება განმასვხვავებელუნარიანობის შეფასებას: უფრო ადრინდელი ნიშანი (ან/და მისი ნაწილი) ან/და უფრო გვიანდელი ნიშანი (ან/და მისი ნაწილი);
 • განისაზღვროს ნიშნის (ან/და მისი ნაწილის) განმასხვავებელუნარიანობის შეფასების კრიტერიუმი;
 • განისაზღვროს აღრევის შესაძლებლობის გავლენა, როდესაც საერთო ელემენტებს აქვთ სუსტი განმასხვავებლობა;
 • განისაზღვროს არაგანმასხვავებელუნარიანი საერთო ელემენტების გავლენა აღრევის შესაძლებლობაზე.

ავტორი: მარიამ ტიელიძე

Please follow and like us: